Në këtë faqe jepen lidhjet për te faqja e Kushtetuës, ligjeve dhe udhëzimeve që lidhen me arsimin dhe sindikatat.